:: ගැටීම දුරු කළ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අප්පටිඝ’ වන සේක. :: :: අන් අයගේ ගුණ නො ගරහන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපළාසී’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

සන්තුෂ්ටිය ජීවිත ඉලක්කයක් කර ගනිමු

සන්තුෂ්ටිය ජීවිත ඉලක්කයක් කර ගනිමු

කරන්නන් වාලේ, යන්නන් වාලේ, භෞතික සම්පත් පමණක් ජීවිත ඉලක්කය කොට ගෙන දුකට පත් වනවා ද?, සන්තුෂ්ටිය පරම ධනය ලෙස සලකා අධ්‍යාත්මික දියුණුව ද ඔබගේ ජීවිත ඉලක්කයක් කර ගැනීමට පෙළ ගැසෙනවා ද? මෙය ඔබට සිතන්නට කාලය යි.

තව කියවන්න »