:: අපරිමිත දෑ දකිනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපරිමිතදස්සී’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

Our Inheritance

Our Inheritance

The noble Dhamma is not a subject we learn and just remember like, history or science or a subject like literature where we explore another person’s work and enjoy. Dhamma is an ongoing investigation, an active learning we use to explore ourselves, to understand what is happening within us.

තව කියවන්න »

All Time Favourites

ඇසුර හොඳ වේ ‘කලණ මිතුරා’

ඇසුර හොඳ වේ ‘කලණ මිතුරා’

අපේ ජීවිතවලට මිත‍්‍රත්වයෙන් ලැබෙන උපකාර නම් කියල නිම කරන්න බෑ. ජීවිතයේ මිතුරු දමක් නැතිව ගත කළ කාලයක් නැති තරම්. මිතුරු මිතුරියන් විසින් බොහෝ දේවල් අපේ ජීවිතයට දායාද කරනවා.

තව කියවන්න »
ප‍්‍රඥා බලය උපදවා ගනිමු

ප‍්‍රඥා බලය උපදවා ගනිමු

යමක හටගැනීමත් නැතිවීමත් පිළිබඳව ඇතිකරගන්නා වූ නුවණ, අප තුළ අවබෝධයෙන් කලකිරීම ඇති කරවන්න හේතුවෙනව. එ් විදිහට අවබෝධයෙන් කලකිරීම ඇතිවීම මඟින් සම්පූර්ණයෙන් දුකෙන් නිදහස් වෙන්ට ලැබෙනව.

තව කියවන්න »
ලෝකයට උපකාර කරමු

ලෝකයට උපකාර කරමු

යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකරනවා නම්, අන්න එයාට හිත පිරිසිදු දෙයක් බවට පත්කරගන්ට පුළුවන්කම තිබෙනව. සද්ධර්මයේ ගුණ සිහිකරනවා නම්, එයාටත් සිත පිරිසිදු දෙයක් බවට පත්කරගන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා.

තව කියවන්න »
අත්හරින්නයි, ඉවසන්නයි දක්‍ෂ වෙන්න

අත්හරින්නයි, ඉවසන්නයි දක්‍ෂ වෙන්න

වාදයක් හදාගත්තට පස්සේ ඇතිවෙන්නේ අර්බුදයක් ම යි. ඔක්කොම එකතු වෙලා කතා කළත් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ වාදයක්. වාදයක් තුළින් හටගන්නේ චිත්ත පීඩාවක්නේ. ඊට පස්සේ පුද්ගලික මත කියමින් එකිනෙකාට චෝදනා කරගන්නවා.

තව කියවන්න »