:: තිලොවෙන් ම පිදුම් ලද හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපචිත’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

Towards a secured life…

Towards a secured life…

if we want to be comfortable and happy in our next life we need to take wealth with us. What wealth can we take to our next life? It is the wealth of ‘merits’ we collect during this lifetime.

තව කියවන්න »

All Time Favourites

ලෝකයට උපකාර කරමු

ලෝකයට උපකාර කරමු

යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකරනවා නම්, අන්න එයාට හිත පිරිසිදු දෙයක් බවට පත්කරගන්ට පුළුවන්කම තිබෙනව. එ් වගේ ම තමයි සද්ධර්මයේ ගුණ සිහිකරනවා නම්, එයාටත් සිත පිරිසිදු දෙයක් බවට පත්කරගන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ආර්ය මහා සඟරුවනේ ගුණ සිහිකරනවා නම්, අන්න එයාටත් සිත පිරිසිදු දෙයක් බවට පත් කරගන්ට පුළුවන්කම තිබෙනව.

තව කියවන්න »
අත්හරින්නයි, ඉවසන්නයි දක්‍ෂ වෙන්න

අත්හරින්නයි, ඉවසන්නයි දක්‍ෂ වෙන්න

වාදයක් හදාගත්තට පස්සේ ඇතිවෙන්නේ අර්බුදයක් ම යි. ඔක්කොම එකතු වෙලා කතා කළත් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ වාදයක්. වාදයක් තුළින් හටගන්නේ චිත්ත පීඩාවක්නේ. ඊට පස්සේ පුද්ගලික මත කියමින් එකිනෙකාට චෝදනා කරගන්නවා. එකිනෙකාට නින්දා අපහාස කරගන්නවා. අන්තිමට අකුසල් හැර තමන් කර ගත්තු වෙන දෙයක් නෑ.

තව කියවන්න »
සමඟිව වාසය කරන්නට නම්…

සමඟිව වාසය කරන්නට නම්…

අපි පිරිසිදු වෙන්න ඕන කියන අදහසින් පිරිස සමඟ වාසය කරන්ට ඕන. අන්න එතකොට එයා තුළ අපිරිසිදුකම ඇති කරන්නා වූ කරුණු මතුවෙලා පේනවා. එතකොට එයාට එ්වා දුරුකරගන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. එ් නිසා පිරිසෙන් වෙන්ව යෑම අකුසල් දුරුකර ගන්ට උපකාර වෙන එකක් නෙවෙයි.

තව කියවන්න »
ලෝකයට යහපත කරමු

ලෝකයට යහපත කරමු

තෙරුවන් ගුණ සිහිකරන කෙනා ඉතාමත් සැපවත් වූ ජීවිතයක් ඇතිකරගන්ට වාසනාවන්තයෙක් වෙනව. සිල්වත් ජීවිතයක් ගතකරන කෙනා ඉතාමත් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගතකරන්ට වාසනාවන්තයෙක් වෙනව. එයා තමාටත් යහපත උපදවන, අන් අයටත් යහපත ඇතිකරන කෙනෙක් බවට පත්වෙනව.

තව කියවන්න »