:: කිසි දිනෙක මර යුධයෙන් පලා නොයනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්‍‍‍සේ ‘අපළායි' වන සේක. ::

නවතම කලාපය

Featured Articles

අනුත්තර පින්කෙත නමාමී…

අනුත්තර පින්කෙත නමාමී…

කසාවතින් ගත සැරසූ නිකෙලෙස් උතුමන්ගේ රුව දැකීමත් ඉතා පියකරු ය. වෙනකක් තබා එවන් මුනිවරයන් වහන්සේලා ගැන සිහි කිරීමත් අප‍්‍රමාණ සැනසිල්ලකි. අස්වැසිල්ලකි. සන්සිඳීමකි.

තව කියවන්න »