:: කිසි දිනෙක මර යුධයෙන් පලා නොයනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්‍‍‍සේ ‘අපළායි' වන සේක. ::

නවතම කලාපය

Featured Articles

සදෙව් ලොවේ ඔබ හා සම කිසිවෙක් වෙන නැත ඔබ ම ය බුදුසමිඳාණන්….

සදෙව් ලොවේ ඔබ හා සම කිසිවෙක් වෙන නැත ඔබ ම ය බුදුසමිඳාණන්….

අතිශයින් දුර්ලභව ලෝකයට පහළ වන්නා වූ ඒ අනුත්තරීය මනුෂ්‍ය රත්නය ශාස්තෘකොට ගැනීමට මහාවාසනාවක් ලබා මේ මහා භද්‍රකල්පයේ සතරවනුව බිහි වූ ඒ සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේ උරුමකරුවන් බවට අපි පත්වූයෙමු. තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන සිත පහදවා ගන්නේ යම් තරමකින් ද එපමණකින් ම අප අමෘතය වූ අමානිවනට සමීපවන බව නිසැක ය.

තව කියවන්න »