:: ගැටීම දුරු කළ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අප්පටිඝ’ වන සේක. :: :: අන් අයගේ ගුණ නො ගරහන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපළාසී’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

ප‍්‍රිය දේ නිසා දුක උපදී

ප‍්‍රිය දේ නිසා දුක උපදී

අපි මේ සසරේ ඇවිල්ලා තියෙන දුර සුළුපටු දුරක් නෙවෙයි. මේ දුර නවත්වන දර්ශනය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. දර්ශනය කියන්නේ අවබෝධයට. එ් අවබෝධය අපි ඇතිකර ගන්න ඕන.

තව කියවන්න »