:: ගැටීම දුරු කළ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අප්පටිඝ’ වන සේක. :: :: අන් අයගේ ගුණ නො ගරහන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපළාසී’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

කෙස් ගසකින් කමටහනක්..!

කෙස් ගසකින් කමටහනක්..!

”මේ කෙස් පිළිකුළයි... අප‍්‍රසන්න ස්වභාවයෙන් යුක්තයි... සතර මහ භූතයන්ගෙන් හට ගත් මේ කෙස් පුළුටු ගඳින් යුක්තයි... දිරා යන සුලූයි... මේ කෙස්, ගස්වල කොළ වගේ... ඉදුණා ම ගැලවිලා යනවා... ඉදිලා තිබිලා වැටිලා යනවා... පොළොවට වැටිලා පස් වෙලා යනවා... කෙස් කියන්නේ පස් වෙලා යන ස්වභාවයට අයිති දෙයක්... පඨවි ධාතුවට අයිති දෙයක්...”

තව කියවන්න »