:: කිසි දිනෙක මර යුධයෙන් පලා නොයනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්‍‍‍සේ ‘අපළායි' වන සේක. ::

නවතම කලාපය

Featured Articles

කේන්තියට බෙහෙත්

කේන්තියට බෙහෙත්

”අන්තිම වතාවට හොඳට ම තරහ ආව දවස ඔබට මතක ද?” හිතන්න... අන්න එ් දවසේ දී, එ් මොහොතෙදි ඔබේ මරණය සිදු වුණා නම්....?

තව කියවන්න »