:: ගැටීම දුරු කළ හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අප්පටිඝ’ වන සේක. :: :: අන් අයගේ ගුණ නො ගරහන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අපළාසී’ වන සේක. ::  

නවතම කලාපය

Featured Articles

ජීවිතය ජය ගන්නට නම්…

ජීවිතය ජය ගන්නට නම්…

ගුණධර්මයන් සහ පින් මනා ව වැඩෙනුයේ සම්මා සම්බුද්ධත්යට පත් ව උතුම් අරහත්වය සාක්‍ෂාත් කොටගත් ශාස්තෘන් වහන්සේ තමන්ගේ අවවාද අනුශාසනා පිළිපැදීමෙන් ම පමණයි. එනම් කලාතුරකින් ලොව පහළ වන්නා වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේනමකගේ උතුම් ධර්ම දේශනා ශ‍්‍රවණය කොට නුවණින් විමසීමෙන් ම මිසක සසරට බැඳීම පිණිස ම පවතින්නා වූ විවිධ මතවාද, ඇදහිලි, විශ්වාස ආදිය පිළිපැදීමෙන් නො වෙයි.

තව කියවන්න »