:: කිසි දිනෙක මර යුධයෙන් පලා නොයනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්‍‍‍සේ ‘අපළායි' වන සේක. ::

නවතම කලාපය

Featured Articles

යහපත් මිතුරන් ඇසුරු කරමු

යහපත් මිතුරන් ඇසුරු කරමු

නරක මිතුරන් දහස් ගණනක් ඉන්නවට වඩා එක හොඳ මිතුරෙක් තමන්ට හිටියොත් තමන්ගේ ජීවිතය ආලෝකවත් වෙන එක පුදුමයක් නෙමෙයි.

තව කියවන්න »