:: කිසි දිනෙක මර යුධයෙන් පලා නොයනා හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්‍‍‍සේ ‘අපළායි' වන සේක. ::

නවතම කලාපය

Featured Articles

පැළුන දෙපා ඔබටත් වදයක් ද?

පැළුන දෙපා ඔබටත් වදයක් ද?

ඔබේ දෙපය ඔබට මොන තරම් වටිනව ද? දෙපය තමයි ඔබට පොළව මත පියවර තබන්න අවකාශ ලබා දෙන්නේ. එ් දෙපයින් ඔබ බොහෝ පින් දහම් වෙනුවෙන් පියවර තබලා තියෙනවා නේ ද? එ් දෙපය ම තමයි සක්මන් මළුවක සක්මන් කරන්නට උපකාර කරන්නෙත්. අන්න එ් දෙපය සුවෙන් තබා ගැනීම අපට මිහිමත සුවසේ පිය නැගීම පහසු කරවනවා.

තව කියවන්න »